خیریه ترنم

خیریه تعالی راه نیکی و مهر (ترنم)

صفحه اصلی حمایت نقدی

کمک های نقدی خود را میتوانید از روش های زیر به دست کودکان ترنمی نیازمند برسانید

پرداخت سریع

پرداخت مبلغ دلخواه

تومان
واریز مستقیم
شماره کارت: 6369497010001519
شماره حساب: 10991118340881
شماره شبا: IR050650109901101834088001

نزد بانک حکمت ایرانیان
به نام خیریه تعالی راه نیکی و مهر تهران