کمک های نقدی خود را میتوانید از روش های زیر به دست کودکان ترنمی نیازمند برسانید

پرداخت سریع

پرداخت مبلغ دلخواه

تومان
واریز مستقیم
شماره کارت: 6369497010001519
شماره حساب: 10991118340881
شماره شبا: IR050650109901101834088001

نزد بانک حکمت ایرانیان
به نام خیریه تعالی راه نیکی و مهر تهران