در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، موسسات و نهادها حمایت خود را از خیریه ترنم در قالب های گوناگون به طور متداول انجام می دهند. شما هم اگر فرصتی برای چنین همراهی ای در نظر دارید می توانید از طریق زیر ارتباط گرفته و مراتب پیگیری به طور شایسته از سمت مجموعه با شما برقرار می گردد.